PTT評價

[分享] 中華職棒2024死球塔(~04/03)

看板Baseball標題[分享] 中華職棒2024死球塔(~04/03)作者
LSLLtu
(銀河聖人宇宙總冠軍)
時間推噓 2 推:2 噓:0 →:0

吉力吉撈
張祐銘
黃勇傳 林泓育 申皓瑋 蔣少宏
------------------------------------------------------------------------
中 信 統 一 樂 天 富 邦 味 全 台 鋼
應賽 120 120 120 120 120 120 應賽
已賽 2 2 2 2 3 1 已賽
------------------------------------------------------------------------
猛 登 裴瑞茲 陳柏豪 藍愷青 陳禹勳
霸威斯

中 信 統 一 樂 天 富 邦 味 全 台 鋼
被砸 0 1 1 1 3 0 被砸
砸 1 1 2 1 1 0 砸

之前有網友建議可以將用對方的顏色表示我就試一下,不知道大家覺得如何

--
你跟我說這個
我有什麼辦法
https://i.imgur.com/BLbmKnK.jpg


--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.112.232.138 (臺灣)
PTT 網址

alvis00004/03 23:58吉力

※ 編輯: LSLLtu (140.112.232.138 臺灣), 04/03/2024 23:58:52

mattc123456c04/04 00:21讚,真的被採納了