PTT評價

[情報] 0612 上市櫃股票週轉率排行

看板Stock標題[情報] 0612 上市櫃股票週轉率排行作者
steveisaman
(who is the man)
時間推噓 1 推:1 噓:0 →:0

上市

排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率

1 4967十銓 161.00 +14.50 +9.90% 32,150 44.94%
2 2486一詮 112.00 -1.50 -1.32% 55,259 23.62%
3 3047訊舟 26.15 -0.40 -1.51% 47,984 21.58%
4 6706惠特 89.50 +5.30 +6.29% 15,769 21.43%
5 8028昇陽半 70.50 +6.40 +9.98% 36,077 20.90%
6 6216居易 50.90 +4.40 +9.46% 17,839 19.21%
7 3450聯鈞 89.00 +1.00 +1.14% 27,042 18.56%
8 4566時碩工 83.00 +2.90 +3.62% 14,577 15.97%
9 6164華興 16.30 +0.05 +0.31% 15,683 15.68%
10 1618合機 55.60 +0.10 +0.18% 29,711 15.42%

資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz

上櫃

排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率

1 6207雷科 75.80 +3.70 +5.13% 26,069 32.72%
2 1570力肯 33.30 -0.15 -0.45% 15,171 29.46%
3 3122笙泉 56.50 -2.30 -3.91% 8,677 21.59%
4 3363上詮 156.50 +3.50 +2.29% 19,793 20.07%
5 3374精材 157.50 +11.00 +7.51% 32,667 12.04%
6 3202樺晟 18.85 +0.45 +2.45% 13,965 11.44%
7 1815富喬 27.50 +0.25 +0.92% 49,383 10.71%
8 4909新復興 93.80 +8.50 +9.96% 9,883 10.59%
9 6125廣運 114.50 +6.00 +5.53% 26,365 10.59%
10 3324雙鴻 778.00 -8.00 -1.02% 9,291 10.22%

資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z

何謂股票週轉率?

來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv

原來的外資投信同買排行連結

來源: https://tinyurl.com/2wxfc657

以上 謝謝

--

"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"

LeBron shares his fondest memories of Kobe

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.234.76.54 (臺灣)
PTT 網址

a1237759 06/13 00:06請當沖放過一詮