PTT評價

[閒聊] 踮佇你身邊 失去自己

看板WomenTalk標題[閒聊] 踮佇你身邊 失去自己作者
todao
(心裡有數)
時間推噓 推:0 噓:0 →:0

踮佇(1)你身邊 失去自己
親像(2)孤單的花蕊
揣著(3)愛的滋味

甜蜜的喙脣 予人沉醉
衝碰的心
佇咱世界 一夜纏綿

1.陪在 2.好像 3.找到
https://youtu.be/XrwKVFN-6ck?si=xEgAdAQd9dUG-28B

--

※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 180.217.249.191 (臺灣)
PTT 網址